HELINÄ RAUTAVAARA

Filosofie magister Helinä Rautavaara vigde sitt liv åt att dokumentera främmande kulturer och religioner. Efter att ha avlagt sin magisterexamen i slutet av 1950-talet gjorde hon reportageresor till olika utomeuropeiska länder. I en serie livfulla artiklar i tidskriften Seura beskrev Rautavaara sina resor i Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien. För en större finländsk publik fungerade artiklarna som en presentation av dessa områden. Av det material hon samlat in sammanställde Rautavaara också sina första radio- och teveprogram. Senare resor resulterade i en massa fotografier, bandinspelningar och både smal- och videofilmer.

Helinä Rautavaara samlade också material för en doktorsavhandling under långa vistelseperioder i Latinamerika och Afrika. Någon avhandling blev det inte, men Rautavaara lärde sig mycket. I Finland blev hon känd som en självständig och originell kännare av Latinamerika, Karibien och Afrika. Under sina sista år ägnade hon sig åt att grunda ett museum. Tack vare sin goda allmänbildning och förmåga att uppträda och Finlands rykte som en politiskt neutral nation kunde Helinä Rautavaara skapa ett omfattade kontaktnätverk i olika delar av världen. I insamlingsarbetet var Rautavaaras konstnärliga kreativitet minst lika viktig som all skriftlig bakgrundsinformation.